Lees ook de retour voorwaarden.

Algemene Voorwaarden van filmwebshop.nl

Filmwebshop.nl levert uitsluitend aan consumenten.

De levertijd van in voorraad zijnde artikelen is tussen de 3 en 10 werkdagen.

Filmwebshop.nl verkoopt gebruikte goederen die onder de zogenaamde margeregeling van de Nederlandse Belastingdienst vallen. Deze regeling houdt onder andere in dat aan consumenten geen BTW wordt berekend.

Een geschil kan U ook voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform
link op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/);

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van filmwebshop.nl en op iedere tussen filmwebshop.nl en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van filmwebshop.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. filmwebshop.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door filmwebshop.nl erkend.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, filmwebshop is ten alle tijden gerechtigd om orders/bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van redenen, verzending van films en/of apparatuur kan alleen geschieden per post.nl en is voor rekening en risico van koper . Uiteraard zullen we alles zeer goed en zorgvuldig verpakken.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal filmwebshop.nl bestellingen tenminste binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 5 werk dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 8 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van filmwebshop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door filmwebshop.nl] geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief BTW.

3.4 Op gebruikte goederen word geen garantie gegeven, tenzij anders is overeengekomen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht/retournering
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 10 dagen zonder opgave van reden te retourneren.
Uitgesloten van retourrecht zijn gebruikte analoge films op formaat 8-16-35mm,blu-ray films gebruikte filmprojectoren camera`s lenzen en lampen,verzegeling van het product is mogelijk, dit dient bij bestelling van het product aangegeven te worden per mail,verzoek om verzegeling van het bestelde product.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij filmwebshop.nl., zonder melding en het verkregen retour nummer is retournering niet mogelijk, alle retour gestuurde pakketten zonder duidelijk vermeld retour of inkoop nummer worden door ons geweigerd.

Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 10 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen, bij verzegelde producten (aanvragen per mail bij bestelling) mag de sail/zegel nooit verbroken worden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoud filmwebshop.nl inzicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt filmwebshop.nl binnen 10 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Zonder melding en het verkregen retournummer is retournering niet mogelijk, alle retour gestuurde pakketten zonder duidelijk vermeld retour of inkoop nummer worden door ons geweigerd.

Bij retournering of annulering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag ( minus de kosten ofwel
exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaal en administratie kosten) aan de afnemer wordt terugbetaald.

Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroeping recht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 5 dagen van is verstreken (bederf).
Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
verzegelde audio-/video- film of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

4.3 Analoge films op het formaat 8 - 16 - 35 mm films ,blu-ray disks, filmprojectoren, camera`s ,projectie lampen en lenzen, tevens alle gebruikte ofwel tweedehands goederen zijn uitgesloten van het retourrecht.
Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen de levering van losse kranten en tijdschriften.

4.4 Filmwebshop.nl verleent geen vertoningsrechten. Alle films zijn uitsluitend bestemd voor vertoning in besloten kring.

Openbare vertoning van geleverde films is niet toegestaan.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij filmwebshop.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van filmwebshop.nl. filmwebshop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 filmwebshop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit

6.0 Op gebruikte goederen wordt geen garantie gegeven.
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan filmwebshop.nl) deze gebreken binnen 10 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan filmwebshop.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door filmwebshop.nl gegrond worden bevonden, zal filmwebshop.nl de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van filmwebshop.nl bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van filmwebshop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van filmwebshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van filmwebshop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 filmwebshop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens filmwebshop.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van filmwebshop.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt filmwebshop.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden filmwebshop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van filmwebshop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 filmwebshop.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen filmwebshop.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling /opdracht door filmwebshop.nl op haalbaarheid is beoordeeld, filmwebshop behoud altijd het recht om orders/bestellingen te annuleren zonder opgaaf van redenen.

8.2 filmwebshop.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van filmwebshop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 filmwebshop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van filmwebshop.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 filmwebshop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is filmwebshop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien filmwebshop.nl,bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 filmwebshop.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door filmwebshop.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij filmwebshop.nl zolang de afnemer de vorderingen van filmwebshop.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van filmwebshop.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door filmwebshop.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan filmwebshop.nl of een door filmwebshop.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin filmwebshop.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht filmwebshop.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan filmwebshop.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen filmwebshop.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij filmwebshop.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Filmwebshop.nl

Voor informatie kunt u ons altijd mailen: info@filmwebshop.nl

Tel. 06-82 72 51 66(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 filmwebshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel